KEE/ZBP - Základy bezpečnosti práce

Z FAV wiki
Přejít na: navigace, hledání

1 Pokud není s určitostí zjištěno, zda kabelové vedení, na kterém se má pracovat je silové vypnuté nebo sdělovací, je nutno postupovat jako by bylo Odpovědi k otázce: A)[ ] sdělovací bez napětím B)[x] silové pod napětím C)[ ] silové bez napětí D)[ ] sdělovací s napětím


2 Při kontrole před zahájením práce přesvědčí pracovník zajišťující pracoviště pracovní skupiny o beznapěťovém stavu Odpovědi k otázce: A)[ ] určeným znamením B)[x] dotykem na zajištěnou část C)[ ] voláním D)[ ] voláním a znamením


Na částech zařízení nízkého napětí pod napětím smějí pracovat pracovníci Odpovědi k otázce: A)[ ] seznámeni s doprovodem B)[ ] poučeni C)[ ] seznámeni D)[x] znalí


Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti je používání oděvů s vyhrnutými rukávy Odpovědi k otázce: A)[ ] nijak omezeno B)[ ] doporučeno C)[ ] dovoleno D)[x] zakázáno


K vyproštění postiženého z elektrického zařízení pod napětím se nesmí použít Odpovědi k otázce: A)[ ] žebříku(dřevěného) B)[x] drátu C)[ ] provazu D)[ ] dřevěné latě


Ochrana před dotykem živých částí elektrických zařízení zábranou být vytvořena Odpovědi k otázce: A)[ ] nemůže B)[ ] může jen v některých případech C)[x] může D)[ ] nesmí


Pracovníci musí být v zacházení s pomůckami,popřípadě s přístroji, kterých se při obsluze a práci používá Odpovědi k otázce: A)[x] poučeni i vycvičeni B)[ ] zaškoleni C)[ ] vycvičeni D)[ ] poučeni


Výměnu pojistkových vložek pod napětím je možné provádět jen do napětí Odpovědi k otázce: A)[ ] 8 kV B)[ ] 5 kV C)[x] 6 kV D)[ ] 10 kV


Světelná návěstí barvy žluté značí význam Odpovědi k otázce: A)[ ] zvlášť nebezpečné B)[ ] bezpečí C)[ ] nebezpečí D)[x] výstraha


Ochranný vodič se jistit Odpovědi k otázce: A)[ ] může B)[x] nesmí C)[ ] musí D)[ ] může jen ve zvláštních případech


Kvalifikační stupeň podle §8 Vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci Odpovědi k otázce: A)[ ] pro řízení činnosti B)[ ] pro samostatnou činnost C)[x] pro činnost prováděnou dodavatelsky D)[ ] pro provádění revizí


Při práci s dohledem odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů Odpovědi k otázce: A)[ ] směnový mistr B)[x] pracující C)[ ] vedoucí pracovník D)[ ] pracovník pověřený dohledem


U zásuvek se musí ochranný vodič oproti krajnímu nebo fázovým vodičům přerušovat Odpovědi k otázce: A)[ ] je to jedno B)[ ] dříve C)[ ] současně D)[x] později


Jestliže postižený elektrickým proudem nedýchá Odpovědi k otázce: A)[ ] pouze se přivolá lékař B)[x] zavádí se umělé dýchání C)[ ] nezavádí se umělé dýchání D)[ ] přivolá se jenom policie


Práce na vypnutých částech elektrického zařízení vn a vvn vypnutých, ale nezajištěných se považuje za práci Odpovědi k otázce: A)[x] pod napětím B)[ ] v blízkosti části s napětím C)[ ] bez napětí D)[ ] částečně pod napětím


Používání náhodného ochranného vodiče jako pracovního vodiče Odpovědi k otázce: A)[ ] je dovoleno B)[x] je zakázáno C)[ ] je doporučeno D)[ ] nedoporučuje se


Prostory s prostředím vlhkým nebo horkým jsou prostory Odpovědi k otázce: A)[ ] bezpečné B)[x] nebezpečné C)[ ] nevhodné D)[ ] zvlášť nebezpečné


Dovolené dotykové střídavé napětí u zařízení do 1000 v prostorech zvlášť nebezpečných je Odpovědi k otázce: A)[ ] 50 V B)[ ] 24 V C)[x] 12 V D)[ ] 100 V


Při ochraně bezpečným napětím, pracuje-li se v kotlích, kovových nádržích apod. Se musí transformátor umístit Odpovědi k otázce: A)[ ] nezáleží na jeho umístění B)[ ] dovnitř pracovního prostoru C)[x] vně pracovního prostoru D)[ ] dovnitř, ale s náležitou izolací


Světelná návěstí barvy zelené značí význam Odpovědi k otázce: A)[ ] nebezpečí B)[ ] výstraha C)[x] bezpečí D)[ ] zvlášť nebezpečné


Hodnota ustáleného střídavého proudu odporem nesmí přesáhnout Odpovědi k otázce: A)[ ] 6 mA B)[ ] 8 mA C)[x] 10 mA D)[ ] 3,5 mA


Prostory s prostředím mokrým, se zvýšenou a extrémní korozní agresivitou jsou prostory Odpovědi k otázce: A)[ ] nevhodné B)[ ] bezpečné C)[ ] nebezpečné D)[x] zvlášť nebezpečné


Kvalifikační stupeň podle §7 Vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci Odpovědi k otázce: A)[ ] pro provádění revizí B)[ ] pro samostatnou činnost C)[ ] pro činnost prováděnou dodavatelsky D)[x] pro řízení činnosti


Elektrický předmět, který má všude alespoň základní izolaci a nemá žádné zařízení na ochranné spojení se zemí je třídy ochrany Odpovědi k otázce: A)[ ] III B)[ ] I C)[ ] II D)[x] 0


Při nepřímé srdeční masáži se rytmicky stlačuje hrudní kost směrem k páteři až do hloubky 4 až 5 cm asi Odpovědi k otázce: A)[ ] 90 krát za minutu B)[ ] 20 krát za minutu C)[ ] 10 krát za minutu D)[x] 60 krát za minutu


Horní konec tyče tyčového zemniče má být pod povrchem země alespoň Odpovědi k otázce: A)[ ] 0,4 m B)[x] 0,5 m C)[ ] 0,2 m D)[ ] 0,3 m


Při přerušení práce (např.bouřkou, oběd apod.) opustí své pracoviště Odpovědi k otázce: A)[ ] pracovníci jednotlivě B)[x] celá skupina společně C)[ ] část skupiny D)[ ] po skupinách


Bezpeč. tabulka barvy červené ve tvaru kruhu sděluje Odpovědi k otázce: A)[ ] výstraha B)[x] zákaz C)[ ] příkaz D)[ ] doplňkovou informaci


Ochrana živých částí umístěných tak, že dotyk je vyloučen bez použití zvláštních pomůcek je ochrana Odpovědi k otázce: A)[ ] krytím B)[ ] zábranou C)[x] polohou D)[ ] zvláštním krytím


Odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a kostrou (včetně ochranného vodiče) u nářadí I.třídy nesmí být větší než Odpovědi k otázce: A)[ ] 0,4 Ohmu B)[ ] 0.2 Ohmu C)[ ] 0,3 Ohmu D)[x] 0,1 Ohmu


Při ochraně elektrickým oddělením nesmí být napětí na sekundárním straně ochranného transformátoru mezi vodiči vyšší než Odpovědi k otázce: A)[ ] 500 V B)[ ] 220 V C)[x] 380 V D)[ ] 110 V


Plynových potrubí jako hlavních náhodných ochranných vodičů Odpovědi k otázce: A)[ ] může se používat až o světlosti 50 mm B)[ ] je doporučeno používat C)[ ] může se používat D)[x] se nesmí používat


Mez bezpečného střídavého napětí živých částí v prostorech nebezpečných je při dotyku částí živých Odpovědi k otázce: A)[ ] 12 V B)[ ] 50 V C)[x] 25 V D)[ ] 30 V


Pracující, kteří obdrží příkaz odporující bezpečnostním normám, předpisům a směrnicím jej vykonávat Odpovědi k otázce: A)[ ] nemusí B)[x] nesmějí C)[ ] mohou D)[ ] musí


Kvalifikační stupeň podle § 6 Vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci Odpovědi k otázce: A)[ ] pro provádění revizí B)[ ] pro řízení činnosti C)[ ] pro činnost prováděnou dodavatelsky D)[x] pro samostatnou činnost


Při umělém dýchání z plic do plic provede zachránce za jednu minutu Odpovědi k otázce: A)[x] 12 až 16 výdechů B)[ ] 6 až 10 výdechů C)[ ] 20 až 30 výdechů D)[ ] 40 výdechů


Stupeň ochrany před vniknutím pevných cizích předmětů vyjadřuje za písmenovým označením IP Odpovědi k otázce: A)[x] první číslice B)[ ] druhá číslice C)[ ] třetí číslice D)[ ] čtvrtá číslice


Izolace, která se dosáhne izolováním okolí nebo užitím ochranných pomůcek nebo nářadí je izolace Odpovědi k otázce: A)[ ] hlavní B)[ ] pracovní C)[ ] přídavná D)[x] doplňková


Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v případech napětí nezávislého zdroje ne vyššího než je napětí bezpečné

Odpovědi k otázce:

A)[ ] je doporučená B)[ ] je nutná C)[x] není nutná D)[ ] nedoporučuje se


Kvalifikační stupeň podle § 5 vyhl.č.50/78 Sb. mají pracovníci Odpovědi k otázce: A)[ ] uznaní B)[ ] poučení C)[ ] seznámení D)[x] znalí


Bezpeč. tabulka barvy oranžové ve tvaru trojúhelníku sděluje Odpovědi k otázce: A)[ ] příkaz B)[ ] zákaz C)[x] výstraha D)[ ] doplňkovou informaci


Ochrana živých částí konstrukčními opatřeními, tvořícími část elektrického předmětu je ochranou Odpovědi k otázce: A)[ ] zábranou B)[ ] polohou C)[x] krytím D)[ ] polohou a zábranou


Práce, která se provádí za trvalé přítomnosti pracovníka pověřeného a odpovědného za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů je práce

Odpovědi k otázce:

A)[ ] s dohledem podle pokynů B)[ ] s dohledem C)[ ] podle pokynů D)[x] pod dozorem


Mez bezpečného stejnosměrného napětí živých částí v prostorech normálních je při dotyku částí neživých Odpovědi k otázce: A)[ ] 110 V B)[ ] 60 V C)[ ] 24 V D)[x] 100 V


Na částech zařízení vysokého a velmi vysokého napětí smějí pracovat bez napětí alespoň pracovníci znalí Odpovědi k otázce: A)[ ] nesmějí pracovat B)[ ] s dohledem C)[ ] pod dozorem D)[x] samostatně


U zásuvek se musí ochranný vodič oproti krajním nebo fázovým vodičům spojovat Odpovědi k otázce: A)[ ] je to jedno B)[ ] součastně C)[ ] později D)[x] dříve


Doplňková izolace není postačující ochrannou pro pracovníky Odpovědi k otázce: A)[x] seznámené B)[ ] poučené C)[ ] znalé D)[ ] znalé a poučené


Pracovníci poučení mohou: Odpovědi k otázce: A) [ ] opravovat, obsluhovat a udržovat jednoduchá el.zařízení B) [ ] samostatně obsluhovat a udržovat el.zařízení všech napětí C) [x] samostatně obsluhovat jednoduchá el.zařízení všech napětí, pracovat na částech el.zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí, mimo prací určených pracovním návodem schváleným příslušným státním odborným dozorem, pracovat na vypnutých el.zařízení vn a vvn s dohledem. V blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem, na částech pod napětím pracovat nesmějí, měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.


Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací: Odpovědi k otázce: A) [x] smějí vykonávat obsluhu a práci na el.zařízeních, kromě prací zakázaných B) [ ] smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na el.zařízeních C) [ ] smějí vykonávat obsluhu a práci na el.zařízeních, kromě prací nebezpečných


Před každým použitím ochranných a pracovních pomůcek: Odpovědi k otázce: A) [x] je nutno se přesvědčit o jejich řádném stavu a zda byly přezkoušeny v předepsaných lhůtách B) [ ] je nutno se přesvědčit, zda jsou vyrobeny z nevodivých materiálů C) [ ] musíme se přesvědčit, zda jsou evidovány a přezkoušeny


Mají-li pracující sebemenší pochybnosti o správnosti příkazu: Odpovědi k otázce: A) [ ] musí příkaz odmítnout a tuto skutečnost zaznamenat B) [x] musí bezpodmínečně požádat o vysvětlení toho, kdo příkaz vydal C) [ ] musí své pochybnosti sdělit svému nadřízenému


Po předepsané kontrole bezpečnostních opatření přesvědčí pracovník, zajišťující pracoviště, pracovní skupinu o beznapěťovém stavu: Odpovědi k otázce: A) [ ] zkoušečkou napětí B) [x] přímým dotykem na zajištěnou část C) [ ] ústním sdělením


Po ukončení práce a odstranění zkratovacího zařízení se považuje zařízení vypnuté: Odpovědi k otázce: A) [ ] za zařízení bez napětí B) [x] za zařízení pod napětím C) [ ] za zařízení pod napětím, avšak práce, nezbytně nutné pro uvedení zařízení do provozu, se mohou vykonávat


Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají: Odpovědi k otázce: A) [x] ukončené odborné vzdělání předepsané touto vyhláškou a po zaškolení složili zkoušku B) [ ] ÚSO nebo VŠ C) [ ] výuční list


Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří: Odpovědi k otázce: A) [ ] jsou organizací pověřeni řízením činností pracovníků s nižší kvalifikací B) [ ] mají alespoň nejkratší praxi požadovanou touto vyhláškou C) [x] mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a prokázali složením další zkoušky, v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, znalosti potřebné pro řízení činnosti


Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem, které může vzniknout při provozu el.zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení, se prostory člení na: Odpovědi k otázce: A) [ ] základní, nebezpečné a zvlášť nebezpečné B) [x] normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné C) [x] bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné


Meze bezpečných malých napětí živých částí, pro prostory nebezpečné, jsou: Odpovědi k otázce: A) [ ] 25 V stejnosměrné, 12 V střídavé B) [x] 60 V stejnosměrné, 25 V střídavé C) [ ] 120 V stejnosměrné, 50 V střídavé


Živé části obvodů SELV a PELV: Odpovědi k otázce: A) [x] musí být elektricky navzájem a od jiných obvodů odděleny. Uspořádání musí zajišťovat elektrické oddělení alespoň takové, jaké je mezi vstupním a výstupním obvodem bezpečnostního ochranného transformátoru B) [ ] musí být elektricky navzájem a od jiných obvodů odděleny alespoň pracovní izolací C) [ ] musí být elektricky navzájem odděleny. S obvody jiných napětí mohou být uspořádány jen ve výjimečných případech, povolených touto normou, a jen jedná-li se o obvody s napětím do 500 V proti zemi.


Při ochraně kryty nebo přepážkami musí být živé části uvnitř krytů nebo za přepážkami (mimo horních povrchů krytů a přepážek), které zajišťují krytí alespoň: Odpovědi k otázce: A) [ ] IP 4X B) [ ] IP 3X C) [x] IP 2X


U vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II viz ČSN 33 0010) je zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru: Odpovědi k otázce: A) [ ] 2 m B) [x] 2,5 m C) [ ] 3 m


Dovolené dotykové napětí v prostorách zvlášť nebezpečných u zařízení do 1000 V je: Odpovědi k otázce: A) [ ] 50 V st 120 V ss B) [x] 25 V st 60 V ss C) [ ] 12 V st 25 V ss


Ochrana samočinným odpojením od zdroje: Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně odpojit zdroj napájení zařízení. Bez ohledu na velikost dotykového napětí se za určitých okolností v závislosti na způsobu uzemnění připouští doba odpojení nepřesahující: Odpovědi k otázce: A) [x] 5 s B) [ ] 3 s C) [ ] 2 s


Jaký je nejvhodnější počet vdechů za jednu minutu při provádění umělého dýchání z plic do plic: Odpovědi k otázce: A) [x] l5 B) [ ] 25 C) [ ] 50 D) [ ] 60


.Jak je nutno umístit osobu zasaženou el.proudem,když je v bezvědomí: a Odpovědi k otázce: A) [ ] posadíme ji do teplé místnosti za trvalého dozoru B) [x] položíme ji na pravý bok do stabilizované polohy C) [ ] položíme ji na záda a podložíme zátylek, popř.vyčistíme ústa a vytáhneme zapadlý jazyk


Při ochraně el.oddělením může být jm.nap.sekundárního obvodu max.: Odpovědi k otázce: A) [ ] 23O V B) [x] 5OO V C) [ ] l OOO V D)4OO V


Zemní odpor se značí: Odpovědi k otázce: A) [x] ohmech B) [ ] ohm/metr C) [ ] k ohmech D) [ ] ohmmetrech


Svorkovnice hlavního pospojování se musí umístit: Odpovědi k otázce: A) [ ] u hlavního rozvaděče budovy B) [ ] u podružných rozvaděčů C) [ ] umístění není přesně určeno D) [x] do nejblíže všech kovových částí vstupujících do budovy


Zařízení třídy ochrany III je: Odpovědi k otázce: A) [x] napájené napětím SELV B) [ ] el.zařízení s trojitou izolací C) [ ] napájené vždy z vlastního akumulátoru a nap.kategorie I D) [ ] napájené napětím kategorie II


V prostoru nebezpečném je povoleno při obsluze živých částí max.ss nap.hodnoty: Odpovědi k otázce: A) [ ] l2O V B) [ ] lOO V C) [x] 6O V D) [ ] 5O V


Ve vnitřním el.rozvodu se vedení ukládá na povrchu: Odpovědi k otázce: A) [ ] vždy pokud to dovolují místní podmínky B) [ ] pouze tehdy pokud to umožňuje projekt C) [x] pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži


Prostory normální jsou prostory, ve kterých se působením vnějších vlivů: Odpovědi k otázce: A ) [ ] nebezpečí úrazu el.proudem přechodně zvyšuje B) [x] nezvyšuje nebezpečí úrazu el.proudem,ale může se zvyšovat nebezpečí požáru nebo výbuchu C) [ ] dochází k trvalému navýšení nebezpečí úrazu el.proudem


Střídavé bezpečné malé napětí při dotyku neživých částí v prostoru nebezpečném je max.hodnota: Odpovědi k otázce: A) [ ] lOOV B) [ ] 25 V C) [ ] 65 V D) [x] 5O V


Pro označení malého nap."PELV" platí tato jedna z mnoha podmínek: Odpovědi k otázce: A) [ ] živá část obvodu není v žádném místě spojená se zemí B) [ ] pro napájení není použito transformátoru dle ČSN 35 l33O C) [ ] živá část obvodu je v určitém bodě spojená se zemí


Při ochraně omezením ustáleného náboje nesmí nahromaděný náboj mezi současně přístupnými částmi chráněnými ochrannou impedancí překročit: Odpovědi k otázce: A) [ ] O,5 mikroC B) [x] 5O mikroC C) [ ] lO mikroC D) 3,5 mA


Vodorovný horní povrch přepážek kryjících el.zařízení a snadno přístupných musí splňovat krytí nejméně: Odpovědi k otázce: A) [ ] IP 2X B) [ ] IP 3X C) [x] IP 4X D) [ ] IP XXC


Zábrana slouží proti dotyku živých částí: Odpovědi k otázce: A) [ ] jakémukoli B) [ ] úmyslnému C) [x] nahodilému


Ve vnitřním prostoru kam mají přístup pracovníci poučení musí být minimální výška živých částí nn nad stanovištěm: Odpovědi k otázce: A) [ ] 2,7 m B) [ ] 3 m C) [ ] 5 m D) [x] 2,5 m


Doplňková ochrana živých částí proudovým chráničem lze použít pokud vybavovací rozdílový proud chrániče nepřesahuje: Odpovědi k otázce: A) [x] 3O mA B) [ ] lO mA C) [ ] 5O mA D) [ ] 2O mA


Při ochraně elektrickým oddělením se doporučuje, aby součin jmenovitého napětí obvodu ve voltech a délky rozvodu v metrech nepřesáhl: Odpovědi k otázce: A) [ ] lO OOO B) [x] lOO OOO C) [ ] 25O OOO D) [ ] 5OO OOO


Zemnič nap.chrániče: Odpovědi k otázce: A) [ ] má mít odpor do 25O ohmů B) [x] musí být spojen se zemní soustavou v místě instalování C) [ ] musí být uložen nejméně lO m od jiných zemničů D) [ ] lze použít pro více nap.chráničů pokud není na závadu nežádoucí vypínání


Studenti elektrofakulty skládají zkoušky z bezpečnosti práce: Odpovědi k otázce: A) [ ] každý rok B) [ ] jednou za 2 roky C) [x] jednou za 3 roky


Pracovnici znali s vyšší kvalifikaci jsou: Odpovědi k otázce: A) [ ] absolventi elektrotechnické fakulty po poučení B) [x] pracovnici s elektrotechnickým vzděláním s předepsanou kvalifikaci a po složení zkoušky podle Vyhl. 50/78 C) [ ] absolventi střední průmyslové školy strojní po řádném poučení


Pracovník seznámený smí: Odpovědi k otázce: A) [ ] obsluhovat zařízení všech napětí po provedeném poučení B) [x] obsluhovat jednoduchá zařízení bez možnosti dotyku na živé části C) [ ] pracovat na zařízení nn pod napětím


Za dodržovaní bezp. předpisů při práci pod dozorem odpovídá: Odpovědi k otázce: A) [x] pracovník pověřený dozorem B) [ ] členové pracovní skupiny C) [ ] pracovníci seznámení


Příkaz 'B' je: Odpovědi k otázce: A) [ ] příkaz k uvedeni elektrického zařízení do provozu B) [x] souhrn organizačních a technických opatření pro práci na zařízení vn, vvn, zvn, uvn a v jejich blízkosti C) [ ] příkaz pro práci na hromosvodech


Členění prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: Odpovědi k otázce: A) [ ] prostory s napětím mn,nn,vn,vvn,zvn,uvn B) [x] prostory normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné C) [ ] prostory otevřené, polokryté, kryté, uzavřené


Při ochraně elektrickým oddělením obvodu se smi použít: Odpovědi k otázce: A) [ ] autotransformátor B) [x] oddělovací transformátor C) [ ] oddělovací kondenzátor


Zástrčka šňůry přenosného spotřebiče třídy II: Odpovědi k otázce: [ ] musí mít ochranný kontakt B) [x] nemusí mít ochranný kontakt C) [ ] může mít ochranný kontakt


Napěťový chránič musí byt uzemněn odporem hodnoty: Odpovědi k otázce: A) [ ] R <= Udotyk /Ivyp B) [x] R <= 200 ohm C) [ ] R <= Ufáz / Ijmen


Počet přívodní šňůry k přenosnému jednofázovému spotřebiči třídy I: Odpovědi k otázce: A) [ ] jedna B) [ ] dvě C) [x] tři


Pracovní vodič střední se označuje barvou : Odpovědi k otázce: A) [ ] zelená/žlutá B) [x] světlemodrá C) [ ] červená


Použití autotransformátoru při ochraně elektrickým oddělením obvodu Odpovědi k otázce: A) [x] je dovoleno, za předpokladu použití doplňkové ochrany B) [ ] je dovoleno bez omezeni C) [ ] není dovoleno


Ochrana pospojováním je ochranou: Odpovědi k otázce: A) [ ] základní B) [x] doplňkovou C) [ ] mimořádnou


Barvy izolovaných vodičů do 1000 V / 50 Hz: Odpovědi k otázce: fázový vodič (L): 1) [ ] červená 2) [x] černá (hnědá) 3) [ ] zelená střední vodič (N): 4) [ ] červená 5) [x] modrá 6) [ ] žlutá uzemňovací vodič (PE): 7) [ ] žlutá 8) [ ] zelená 9) [x] žlutá/zelená nulovací vodič (PEN): 10) [x] žlutá/ 11) [ ] hnědá 12) [ ] zelená


Zapojeni zásuvky 220 V/ 50 Hz při ochraně samočinným odpojením od zdroje Odpovědi k otázce: umístění nulovacího kolíku: 1) [ ] dole 2) [x] nahoře zapojeni fázového vodiče: 3) [x] vlevo 4) [ ] vpravo zapojeni vodice PEN: 5) [ ] na zdířku zásuvky a pak na nulovací kolik ) [x] na nulovací kolik a potom na zdířku zásuvky ) [ ] jen na nulovací kolik ) [ ] nezapojuje se


Nepřímá srdeční masáž se provádí: Odpovědi k otázce: A) [ ] vždy po úrazu el. proudem B) [x] při neznatelném tepu C) [ ] při velkém krvaceni D) [x] i bez přítomnosti lékaře


Telefon rychle záchranné služby: Odpovědi k otázce: A) [ ] 130 B) [ ] 140 C) [x] 155 D) [ ] 332


Telefon při požáru: Odpovědi k otázce: A) [ ] 120 B) [ ] 130 C) [x] 150 D) [ ] 332


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje