KME/UMM - Úvod do modelování v mechanice

Z FAV wiki
Přejít na: navigace, hledání
 1. Jaké negativní účinky má kmitavý pohyb technického zařízeni?
 2. Uveďte ve formě vývojového diagramu postupy počítačového modelování v dynamice
 3. Nakreslete základní výpočtový model silově buzené soustavy s jedním stupněm volnosti a uveďte parametry, kterými je definován (včetně jednotek)
 4. Nakreslete základní výpočtový model kinematicky buzené soustavy s jedním stupněm volnosti a uveďte parametry, kterými je definován (včetně jednotek)
 5. Napište pohybovou rovnici tělesa vázaného pružinou k rámu a vysvětlete význam použitých veličin (včetně jednotek)
 6. Uveďte větu o změně kinetické energie a vysvětlete význam veličin
 7. Uveďte matematický model hmotného bodu uloženého na pružinách v rotujícím prostoru v maticovém tvaru. Pojmenujte jednotlivé matice a vektory
 8. Pohybová rovnice Lavalova rotoru v kolmém směru y na osu rotoru má následující tvar. Vysvětlete význam všech veličin a uveďte jejich jednotky
 9. Vysvětlete význam amplitudové charakteristiky výchylky středu hřídele v kolmém směru na osu otáčení pro Lavalův rotor
 10. Vysvětlete význam kritické úhlové rychlosti a kritických otáček Lavalova rotoru
 11. Vysvětlete pojmy „kinematická analýza a „dynamická analýza mechanického systému a uveďte přiklad dynamické analýzy v technickych aplikacích
 12. Vysvětlete pojem „počet stupňů volnosti a uveďte kolik stupňů volnosti má volné těleso v prostoru a kolik stupňů volnosti ma volné těleso v rovině
 13. Uveďte kolik stupňů volnosti má volné těleso v prostoru a kolik stupňů volnosti má volné těleso v rovině. Načrtněte obrázek s vyznačenými souřadnicemi, kterými je popsána poloha volného tělesa v rovině
 14. Uveďte, co musí být splněno, aby bylo možné uvažovat v mechanice těleso jako tuhé. Jakými veličinami (včetně jednotek) je definováno tuhé těleso?
 15. Vysvětlete pojem „kinematická vazba a uveďte alespoň 3 příklady kinematických vazeb včetně jednoduchych načrtků
 16. Uveďte definiční vztah pro normálové napětí a vysvětlete význam použitých veličin
 17. Uveďte vztah mezi napětím a deformací pro jednoosou napjatost a vysvětlete použité veličiny
 18. Nakreslete schéma popisující zkoušku materiálu tahem a vysvětlete princip zkoušky
 19. Vysvětlete jednotlivé veličiny v konstitutivním vztahu nosníku namáhaného tahovou silou N a momentem M
 20. Uveďte, co je to kompozitní materiál, a jmenujte alespoň dva přiklady reálných kompozitních materiálů
 21. Uveďte, z jakých obecných složek se skládají kompozitní materiály, a vysvětlete stručně výhody této struktury
 22. Vysvětlete konstrukci laminátů a popište jejich výhody
 23. Uveďte všechny materiálové konstanty, které je nutné znát pro formulaci vztahu mezi deformacemi a napětími u jednosměrného kompozitního materiálu při rovinné napjatosti
 24. Vyjmenujte a stručně popište alespoň dva mechanizmy porušení kompozitních materiálů
 25. Uveďte jaký význam má experimentální mechanika při řešení problémů mechaniky
 26. Uveďte, jakou veličinu lze měřit tenzometrem, a vysvětlete stručně princip elektrické odporové tenzometrie
 27. Uveďte, k čemu slouží akcelerometr, a vysvětlete stručně jeho princip
 28. Vysvětlete, jaky je vztah mechaniky a biomechaniky. Čim se biomechanika zabývá?
 29. Do jakých skupin lze rozdělit klinické biomechanické problémy? Uveďte pro každou skupinu alespoň dva příklady konkretních problemů
 30. Charakterizujte podrobněji biomechanické problémy sportovní, kriminalistické a biomateriálové
 31. Popište, jak může biomechanika přispět k řešení problémů s kloubními náhradami
 32. Popište z pohledu mechaniky (ne anatomie) obecnou strukturu 3D modelu člověka na bázi tuhých těles a uveďte typické příklady využití tohoto typu modelů
 33. Jaký je rozdíl a jaké jsou výhody deformovatelného modelu člověka ve srovnání s modelem člověka na bázi tuhých těles? Uveďte typické příklady využití deformovatelných modelů
 34. Vysvětlete, co si představujete pod pojmem validace modelu člověka. Jaký je význam validace?
 35. Vysvětlete, co znamená škálováni modelu člověka a jaký je význam škálování
 36. Uveďte, na jaké dvě skupiny lze rozdělit tekutiny, a popište stručně charakteristické vlastnosti těchto dvou skupin
 37. Popište vlastnost tekutin označovanou jako viskozita. Vysvětlete jednotlivé veličiny (včetně jednotek) v Newtonově vztahu
 38. Charakterizujte laminární a turbulentní proudění reálných tekutin a vytvořte náčrtek zobrazující tyto druhy proudění
 39. Čím je charakterizována tzv. ideální kapalina? Jaký je rozdíl mezi reálnou a ideálni kapalinou?
 40. Pojmenujte všechny rovnice, které tvoří matematický model proudění reálných tekutin ve 3D
 41. Jaké veličiny (včetně jednotek) popisují proudové pole? Do jakých skupin lze rozdělit proudění v závislosti na vývoji v čase a čím jsou tyto skupiny charakterizovány?
 42. Načrtněte profil rychlostního pole rovinného ustáleného proudění mezi nekonečně širokými a nekonečně dlouhými rovnoběžnými deskami. V jakém místě je maximální rychlost kapaliny?
 43. Jaké přístupy se používají při popisu pohybu tekutiny? Charakterizujte stručně tyto přístupy
 44. Charakterizujte jedno- a více-škálové problémy, popište základní rozdíl mezi nimi a uveďte přiklad více-škálového problému
 45. Formulujte zákon zachování energie a popište, jak souvisí s perpetuum mobile
 46. Co se děje s energií v případech, kdy se mechanická energie evidentně nezachovává (například u nepružného rázu)? Uveďte další příklady takových procesů
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje